เวบติวเพื่อสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ : ติว SAT

SAT (Scholastic Aptitude tests) หรือ ข้อสอบความถนัดเชิงวิชาการ เป็นข้อสอบที่นิยมนำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยต้องการทดสอบความสามารถของบุคคล 3 ด้านคือ 1.ความสามารถทางด้านจำนวนและตัวเลข 2.ความสามารถทางด้านการใช้ภาษา 3.ความสามารถทางด้านการใช้เหตุผล

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
LL.M. (Chulalongkorn University) LL.B. (WITH FIRST CLASS HONOR) (CMU), THAI BARRISTER AT LAW, LAWYER LICENCE